Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn tekent de visie voor het OCMW op lange termijn uit. Daarnaast is de raad bevoegd voor het beheer van allerlei instellingen en diensten. Als bestuurders onderhouden de raadsleden een professionele relatie met het management van het OCMW. De raadsleden kunnen besturen op hoofdlijnen.

De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet anders bepaalt of tenzij bepaalde bevoegdheden werden gedelegeerd aan andere bestuursorganen (vast bureau of bijzonder comité) of aan budgethouders.

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn in principe openbaar. Met uitzondering van de budgetbesprekingen, kan de OCMW-raad met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden, in het belang van de openbare orde, en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat een bepaald agendapunt wordt besproken tijdens het geheime gedeelte van de vergadering. De vergadering is niet openbaar als het om personen gaat..

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn leidt op bestuurlijk-beleidsmatig vlak het OCMW. De voorzitter zit de beleidsorganen van het OCMW voor en vertegenwoordigt het centrum in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

De algemeen directeur stelt de notulen op en zorgt ervoor dat de beslissingen worden uitgevoerd.

Openbare raadsvergadering

De openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn valt samen met de vergadering van de gemeenteraad, elke laatste maandag van de maand om 20u in het stadhuis op de Grote Markt. De data en de agenda van de vergaderingen kan je hier terugvinden.

De samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn valt samen met de samenstelling van de gemeenteraad

Naar top