Nieuws

Missie / Visie

Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het welzijn van de lokale bevolking te waarborgen door het aanbieden van een aangepaste dienstverlening

OCMW Sint-Truiden streeft ernaar om eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. We zijn er voor alle inwoners van Sint-Truiden, in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbaren, ouderen en ouders met nood aan kinderopvang.

Hiertoe zorgen wij door informatie over sociale rechten en sociale dienstverlening te verstrekken, door financiële hulp en begeleiding te voorzien, door administratieve hulp en psycho-sociale begeleiding aan te bieden. Oudere inwoners en hun mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor thuiszorg en als zelfstandig wonen niet meer lukt, voor een verblijf in ons woonzorgcentrum. Ouders op zoek naar kinderopvang zijn welkom in de groepsopvang.

Wij luisteren naar de vragen en noden van de burgers en betrekken hen bij de keuzes in de hulp- en dienstverlening zodat ze de regie over hun leven behouden en verantwoordelijkheid kunnen opnemen ten opzichte van zichzelf en/of anderen. Wij gaan uit van wederzijds respect voor de menselijke waardigheid. Zo kunnen we in vertrouwen met de burger samenwerken. Wij zijn discreet en waken erover dat de dienstverlening op een tijdige, rechtvaardige en wettelijke wijze verloopt. Wij proberen verder te kijken dan de concrete vraag, steeds met respect voor de noden en het ritme van de hulpvrager. We maken samen afspraken en volgen die samen op. Als verschillende zorgverstrekkers of hulpverleners betrokken worden, zorgen we voor een goede afstemming. Onze dienstverlening wil een antwoord bieden op vragen en problemen van de burger maar wil ze ook helpen voorkomen. Daarnaast wil het OCMW ook proactief dienstverlening initiëren.

We streven naar een toegankelijke dienstverlening die plaatsvindt in een comfortabele en veilige omgeving. Waar we concurrentiële diensten aanbieden, willen we positief kunnen blijven wegen op de prijs en de kwaliteit in de sector. We willen zo een betaalbare en continue dienstverlening aan de burger garanderen.

 Het OCMW wil uitgroeien tot een moderne en klantgerichte overheidsorganisatie met professioneel en betrokken personeel. Onze vrijwilligers helpen mee onze doelstellingen te realiseren.

Wij informeren de burger op verschillende manieren over onze dienstverlening en communiceren tijdig en in begrijpbare taal.
Wij werken samen met organisaties, personen en verenigingen die onze visie respecteren en onze doelstellingen helpen realiseren. Wij streven hierbij een degelijke coördinatie en samenwerking na.

Wij zijn een lerende organisatie die de vinger aan de maatschappelijke pols houdt. Wij spelen in op de zorgnoden van de toekomst op een creatieve, duurzame, maatschappelijk aanvaardbare en financieel verantwoorde wijze.

De beleidsnota geeft de strategie weer om deze visie zo goed als mogelijk te realiseren

De beleidsnota 2017 kun je hier downloaden.